ҮНДСЭН, ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН

ДАВТАН ШАЛГАЛТАНД ТЭНЦСЭН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД

2017.10.12-НЫ 17:30-ААС ӨМНӨ ХУВААРИЙН ДАГУУ ХОЛБОГДОХ

БИЧИГ БАРИМТЫГ БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.

 

Элсэгч нь Эрүүл мэндийн сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын хамтарсан 491/А471 тушаалын нэгдүгээр хавсралт “Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах мэргэжлийн сургалт эрхлэх, зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох журам"-ын 6.1 дэх заалтын дагуу дараах нийтлэг шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

Үндсэн мэргэшил

1.     Эрүүл мэндийн бусад чиглэлээр мэргэшүүлэх болон магистр, докторын сургалтанд давхар элсээгүй байх;

2.     Анагаах ухааны бакалаврын сургалтын нийт багц цаг нь элсэх гэж буй сургалтын цөм хөтөлбөрийн агуулгын залгамж холбоо, багтаамжийг хангасан байх;

3.     Бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын багтаамж нь тухайн үндсэн мэргэшлийн сургалтын шаардлагыг хангахгүй тохиолдолд уг хичээлийг багц цагаар тооцон нөхүүлсэн байх;

4.     Элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн байх;

Төрөлжсөн мэргэшил

1.     Үндсэн мэргэшлийн сургалтаар эзэмшсэн мэргэжлээрээ 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх /Үндсэн мэргэжлийн эмч нарт/

2.     Эрүүл мэндийн бусад чиглэлээр мэргэшүүлэх болон магистр, докторын сургалтанд давхар элсээгүй байх;

3.     Элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн байх;

Элсэгчдийн бүрдүүлэх материал

Суралцахыг хүссэн өргөдөл

Үндсэн мэргэшил

Төрөлжсөн мэргэшил

Шаардлага

Эмч

Сувилагч

1.            

Суралцахыг хүссэн өргөдөл

+

+

+

 

2.            

Эрүүл мэндийн байгууллагаас суралцуулахыг хүссэн албан бичиг

+

+

+

Хувийн зардлаар суралцагчдад хамаарахгүй

3.            

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

+

+

+

Лавлагаа

4.            

Диплом

+

+

+

Нотариатаар баталгаажуулна

5.            

Үндсэн мэргэшлийн үнэмлэх

 

+

 

Нотариатаар баталгаажуулна

6.            

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ

+

+

+

Нотариатаар баталгаажуулна

7.            

Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн зурагтай, сүүлийн 2 жилийн төлөлттэй, тушаалтай хэсэг 

+

+

+

Нотариатаар баталгаажуулна

8.            

Төрийн санхүүжилтээр суралцаж байгаа бол байгууллагын баталгаажуулсан гэрээ 3%

+

+

+

Гэрээний загварыг эндээс татаж авна уу.

 

2017-10-09-НЫ ҮНДСЭН, ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАД ЭЛСЭГЧДИЙН

ЭЛСЭЛТИЙН ДАВТАН ШАЛГАЛТЫН ДҮНГ ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ