ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН

ШАЛГАЛТАНД ТЭНЦСЭН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД

ДООРХ ХУВААРИЙН ДАГУУ ХОЛБОГДОХ БИЧИГ

БАРИМТЫГ БҮРДҮҮЛЖ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.

 

Элсэгч нь Эрүүл мэндийн сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын хамтарсан 491/А471 тушаалын нэгдүгээр хавсралт “Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах мэргэжлийн сургалт эрхлэх, зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох журам"-ын 6.1 дэх заалтын дагуу Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтанд элсэгчид тавигдах дараах нийтлэг шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

1.     Үндсэн мэргэшлийн сургалтаар эзэмшсэн мэргэжлээрээ 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх /Үндсэн мэргэжлийн эмч нарт/

2.     Эрүүл мэндийн бусад чиглэлээр мэргэшүүлэх болон магистр, докторын сургалтанд давхар элсээгүй байх;

3.     Элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн байх;

Элсэгчдийн бүрдүүлэх материал

1.    Суралцахыг хүссэн өргөдөл

2.    Эрүүл мэндийн байгууллагаас суралцуулахыг хүссэн албан бичиг /хувийн зардлаар суралцагчдад хамаарахгүй/

3.    Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

4.    Диплом /нотариатаар баталгаажуулна/

5.    Зөвхөн их эмч нарт үндсэн мэргэшлийн үнэмлэх /нотариатаар баталгаажуулна/

6.    Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулна/

7.    Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн зурагтай, сүүлийн 2 жилийн төлөлттэй, тушаалтай хэсэг /нотариатаар баталгаажуулна/

8.    Төрийн санхүүжилтээр суралцаж байгаа бол байгууллагын баталгаажуулсан гэрээ 3% /загварыг эндээс татаж авна уу/

 

Элсэгчдийн мэргэжил

Он сар өдөр

Бүртгэл авах

Өрөө

1.     

Хувийн болон байгууллагын зардлаар элсэгч

/Их эмч, зүйч/

2017.10.02

ЭМХТ

102 тоот

2.     

Улсын төсвийн санхүүжилтээр суралцагч

/Их эмч, зүйч/

2017.10.03

ЭМХТ

102 тоот